Mens&gezondheidTipszakelijk

De Werkwijzer Poortwachter in tijden van corona

De Werkwijzer Poortwachter in tijden van corona

Door de uitbraak van COVID-19 leven we in een roerige periode. Dit heeft niet alleen grote impact op ons leven, maar ook op ons werk. Zo heeft het coronavirus voor het re-integratietraject van werknemers ook mogelijke gevolgen. Voor het beoordelen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever, blijft de Werkwijzer Poortwachter van het UWV het uitgangspunt. Als aanvulling op die werkwijzer is een addendum opgesteld over de beoordeling in tijden van COVID-19.  Zo tracht het UWV duidelijkheid te geven. Na de COVID-19 periode houdt UWV tevens rekening met de eventuele invloed ervan op de procedure omtrent re-integratietrajecten.

Impact COVID-19 op re-integratie

Als werkgever moet je in de coronatijd evengoed het maximale in het werk stellen voor de re-integratie van een zieke werknemer, zodat die geen kansen misloopt. Om aan te tonen dat je dat daadwerkelijk hebt gedaan, dien je ook de impact van het virus op het traject vast te leggen. Bij een re-integratietraject hoor je een re-integratieverslag (RIV) bij te houden, met daarin ieder document dat bij de re-integratie hoort. Als gevolg van COVID-19 maatregelen ontstaat de mogelijkheid dat er documenten ontbreken of onvolledig zijn. Als zich een dergelijke situatie voordoet, moet je in de stukken van het verslag zelf aangeven waarom die niet volledig zijn of dit aangeven in een apart document. Je moet als werkgever de invloed van het coronavirus op het re-integratieproces kunnen beschrijven als bij het einde van het tweede ziektejaar blijkt dat er niet genoeg inspanningen zijn verricht. Om loonsancties te voorkomen, is het bijhouden van het RIV dus cruciaal. Want het UWV bepaalt of jouw onderbouwing gegrond is.

Deugdelijke grond

Het UWV bekijkt of er sprake is van een deugdelijke grond, ofwel gerechtvaardigde reden, als je als werkgever niet genoeg inspanningen voor de re-integratie hebt geleverd. Je kunt worden gedwongen om het salaris van een zieke medewerker door te betalen, wanneer er van een deugdelijke grond geen sprake is. Dat jij als werkgever de gelegenheid krijgt om de zaken te herstellen waarin je tekort bent geschoten, is in dat geval een belangrijke voorwaarde. Er wordt door het UWV geen verlengde loondoorbetalingsverplichting opgelegd, als herstel van de tekortkomingen door het coronavirus onmogelijk is.

Bekortingsverzoek

Als werkgever kan je worden verplicht om tekortkomingen te herstellen, met een loonsanctie tijdens de eerste 104 weken. Maar door de invloed van COVID-19 bestaat de kans dat dit herstel voor werkgevers in sommige gevallen niet mogelijk is. Je kunt als werkgever in een dergelijk geval een bekortingsverzoek indienen. In dit document dien je de periode waarin het herstellen van de tekortkomingen onmogelijk was aan te geven en de reden te motiveren. Het blijft overigens mogelijk om in een eventuele conflictsituatie een deskundigenoordeel aan te vragen. In dergelijke gevallen staan de re-integratie-adviseurs van de landelijk opererende arbodienst voor je klaar. Bijvoorbeeld door lopende dossiers grondig te analyseren en naar oplossingen te zoeken. De adviseurs hebben grote kennis en expertise op het gebied van complexe vraagstukken. Ook een arbeidsdeskundige check behoort tot de mogelijkheden. Hiermee wordt in kaart gebracht wat je als werkgever kunt doen om ziekteverzuim te verkorten en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Geef een reactie